Ý nghĩa 78

Sưu tầm.

Link mỗi lá bài sẽ dẫn đến ý nghĩa cụ thể ở trang chính.

Nguồn  : Saigon Mystic House

Một bộ bài Tarot là tập hợp của 78 lá bài, mỗi lá Tarot này đều hàm chứa ý nghĩa riêng của nó. Có 22 lá Major Arcana và 56 lá Minor Arcana chia làm 4 suit (Cups, Pentacles, Swords và Wands). Các lá bài Tarot đều có một nghĩa xuôi và một nghĩa đảo ngược.

Ý Nghĩa 78 lá bài Tarot

Trong chuyên mục này, Saigon Mystic House sẽ chuyển ngữ Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot từ cơ sở dữ liệu của trang BiddyTarot để giúp bạn giải nghĩa và hiểu được các ý nghĩa của các lá bài Tarot, bao gồm các nghĩa xuôi và ngược.

Xin lưu ý rằng những ý nghĩa lá bài Tarot trong đây chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Việc giải bài Tarot đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm và một kiến thức sâu sắc về Tarot. Với những người giải bài (reader) khác nhau, việc giải nghĩa những lá bài Tarot cũng khác nhau, theo cách thức của họ.

Ý Ngĩa Các Lá Bài Tarot Major Arcana

Bộ Ẩn Chính Major Arcana gồm 22 lá phản ánh những nguyên mẫu chính hoặc những bài học tinh thần trong cuộc sống của chúng ta.

Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Major Arcana

Ý Ngĩa Các Lá Bài Tarot Minor Arcana

Bổ Ẩn Phụ Minor Arcana gồm bốn suit, mỗi suit gồm 14 lá. Minor Arcana phản ánh những hoạt động thường ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Cups

Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Pentacles

Tìm hiểuÝ Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Swords 

Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Wands

Click vào mỗi lá bài Tarot bên dưới để tìm hiểu ý nghĩa của lá bài Tarot này, bao gồm các ý nghĩa xuôi và ngược.

Bộ Ẩn Chính (Major Arcana)

 cảm nhận the Fool

0 – The Fool

 cảm nhận the Magician

1 – The Magician

 cảm nhận the High Priestess

2 – The High Priestess

 cảm nhận Empress

3 – The Empress

 cảm nhận the Emperor

4 – The Emperor

 cảm nhận the Hierophant

5 – The  Hierophant

 cảm nhận the Lovers

6 – The Lovers

 cảm nhận Chariot

7 – The Chariot

 cảm nhận Strength

8 – Strength

 cảm nhận Hermit

9 – The Hermit

 cảm nhận Wheel of Fortune

10 – Wheel of Fortune

 cảm nhận Justice

11 – Justice

 cảm nhận Hanged Man

12 – The Hanged Man

 cảm nhận Death

13 – Death

 cảm nhận Temperance

14 – Temperance

 cảm nhận Devil

15 – The Devil

 cam nhận Tower

16 – The Tower

 cảm nhận Star

17 – The Star

 cảm nhận the Moon

18 – The Moon

 cảm nhận the Sun

19 – The Sun

 cảm nhận Judgement

20 – Judgement

 cảm nhận the World

21 – The World

 

 

 

Bộ Cups (Suit of Cups)

 cảm nhận ace of cups

Ace of Cups

 cảm nhận two of cups

Two of Cups

 cảm nhận Three of Cups

Three of Cups

 cảm nhận Four of Cups

Four of Cups

 cảm nhận Five of Cups

Five of Cups

 cảm nhận Six of Cups

Six of Cups

 cảm nhận Seven of Cups

Seven of Cups

 cảm nhận Eight of Cups

Eight of Cups

 cảm nhận Nine of Cups

Nine of Cups

 cảm nhận Ten of Cups

Ten of Cups

cảm nhận Page of Cups

Page of Cups

cảm nhận Knight of Cups

Knight of Cups

cảm nhận Queen of Cups

Queen of Cups

cảm nhận King of Cups

King of Cups

Bộ Pentacles (Suit of Pentacles)

 Cảm nhận Ace of Pentacles

Ace of Pentacles

 Cảm nhận Two of Pentacles

Two of Pentacles

 Cảm nhận Three of Pentacles

Three of Pentacles

 Cảm nhận Four of Pentacles

Four of Pentacles

 Cảm nhận Five of Pentacles

Five of Pentacles

 Cảm nhận Six of Pentacles

Six of Pentacles

 Cảm nhận Seven of Pentacles

Seven of Pentacles

 Cảm nhận Eight of Pentacles

Eight of Pentacles

 Cảm nhận Nine of Pentacles

Nine of Pentacles

 Cảm nhận Ten of Pentacles

Ten of Pentacles

 Cảm nhận Page of Pentacles

Page of Pentacles

 Cảm nhận Knight of Pentacles

Knight of Pentacles

 Cảm nhận Queen of Pentacles

Queen of Pentacles

 Cảm nhận King of Pentacles

King of Pentacles

 

Bộ Swords (Suit of Swords)

 cảm nhận Ace of Swords

Ace of Swords

 Cảm nhận Two of Swords

Two of Swords

 Cảm nhận Three of Swords

Three of Swords

 Cảm nhận Four of Swords

Four of Swords

 Cảm nhận Five of Swords

Five of Swords

 Cảm nhận Six of Swords

Six of Swords

 Cảm nhận Seven of Swords

Seven of Swords

 Cảm nhận Eight of Swords

Eight of Swords

 Cảm nhận Nine of Swords

Nine of Swords

 Cảm nhận Ten of Swords

Ten of Swords

 Cảm nhận Page of Swords

Page of Swords

 Cảm nhận Knight of Swords

Knight of Swords

 Cảm nhận Queen of Swords

Queen of Swords

 Cảm nhận King of Swords

King of Swords

 

Bộ Wands (Suit of Wands)

 cảm nhận Ace of Wands

Ace of Wands

 cảm nhận Two of Wands

Two of Wands

 cảm nhận Three of Wands

Three of Wands

 cảm nhận Four of Wands

Four of Wands

 cảm nhận Five of Wands

Five of Wands

 cảm nhận Six of Wands

Six of Wands

 cảm nhận Seven of Wands

Seven of Wands

 cảm nhận Eight of Wands

Eight of Wands

 cảm nhận Nine of Wands

Nine of Wands

 cảm nhận Ten of Wands

Ten of Wands

 cảm nhận Page of Wands

Page of Wands

 cảm nhận Knight of Wands

Knight of Wands

 cảm nhận Queen of Wands

Queen of Wands

 cảm nhận King of Wands

King of Wands

 

Leave a Reply