Wanna be a vampire ???

Đi xem ra mắt phim Frightnight gặp mọi người 8 xàm đủ chuyện. Chị Sammi kéo lại bảo đi Đà Lạt tìm chỗ ăn có người kêu vào blog meoac mà chị í thì 8000 năm ko có vào blog tui đọc, chỉ đọc cái jì có sẵn trên FB. Bùn ghê.

Thật ra thì trường hợp đó cũng hông phải ít, như tui đôi khi cũng thích cái jì có sẵn, tiện thì click click click […]